พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาแห่งความเพียร

พระพุทธองค์ตรัสว่า เป็นหลักคำสอนประเภทวิริยวาท คือ เน้นว่า การพ้นทุกข์ ไม่เคยเกิดเพราะสิ่งศักดิ์ส...

Continue reading